Arama:

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:

MINTEK (Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum) Derneği (Bundan böyle “Dernek” olarak anılacaktır)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Dernek, faaliyetlerini yürütmek, etkinliklerini düzenlemek, üyeleriyle iletişim kurmak ve hizmetlerini sunmak için kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileriniz, Dernek tarafından bu amaçlarla toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.

Toplanan Kişisel Veriler:

Dernek tarafından toplanan kişisel veriler; adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası vb.), mesleki bilgileriniz ve faaliyetlerinizle ilgili diğer bilgiler olabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi:

Kişisel verileriniz, işleme amaçları için gerekli olan süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Yasal gereklilikler veya Dernek tarafından belirlenen politika ve prosedürlere uygun olarak, kişisel verilerin saklanması süresi belirlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı:

Kişisel verileriniz, yasal gereklilikler doğrultusunda veya işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, ilgili taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlerin bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Dernek ile iletişime geçebilirsiniz. Haklarınız şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İletişim:

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve şikayetlerinizi iletmek için Dernek ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanabilirsiniz:

MİNTEK (Medikal İnovasyon, Teknoloji ve Kuantum) Derneği

Ankara,Türkiye

+90 505 502 99 31

[email protected]

Değişiklikler:

Bu aydınlatma metni, gerekli görüldüğünde güncellenebilir. Güncellemeler hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, lütfen Dernek ile iletişime geçiniz.